Featured Magazines
 • วารสารอีซี ฉบับที่ 80 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2558 ISSN: 1685-3679   ราคาปก: 50 บาท   คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] ระบบต่อลงดินสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์[/T] อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช่งานแพร่หลายแต่มีความทนทานน้อยกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป โดยเฉพาะปัญหาจากคุณภาพไฟฟ้า ซึ่งพื้นฐานในการป้องกัน คือ การต่อลงดินสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง และเหมาะสม [T] การปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์โดยลดกระแสรีแอกทีฟด้วยเทคโนโลยีไฮบริดเจนเนอเรเตอร์[/T] เทคนิคการสร้างกระแสรีแอกทีฟเข้าสู่วงจรไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ และลดค่าสูญเสียต่างๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า [T] […]

  วารสารอีซี ฉบับที่ 80

  วารสารอีซี ฉบับที่ 80 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2558 ISSN: 1685-3679   ราคาปก: 50 บาท   คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] ระบบต่อลงดินสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์[/T] อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช่งานแพร่หลายแต่มีความทนทานน้อยกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป โดยเฉพาะปัญหาจากคุณภาพไฟฟ้า ซึ่งพื้นฐานในการป้องกัน คือ การต่อลงดินสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง และเหมาะสม [T] การปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์โดยลดกระแสรีแอกทีฟด้วยเทคโนโลยีไฮบริดเจนเนอเรเตอร์[/T] เทคนิคการสร้างกระแสรีแอกทีฟเข้าสู่วงจรไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ และลดค่าสูญเสียต่างๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า [T] […]

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 398 เดือน พฤษภาคม 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม[STARTSEARCH][T] การทดลองกับเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกอย่างง่าย[/T] พื้นฐานการทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกอย่างง่าย โดยเริ่มต้นจากการออกแบบ การเลือกวัสดุทำสแต็ก การเลือกชนิดของแก๊ส และการเลือกขนาดความยาวของหลอดรีโซแนนซ์เพื่อให้ทำงานร่วมกับสแต็กได้อย่างเหมาะสม [T]   การสตาร์ตมอเตอร์กระแสสลับและชุดขับกระแสตรง[/T] มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับต้องมีการสตาร์ตเพื่อเริ่มทำงานอย่างเหมาะสม และมอเตอร์กระแสตรงต้องมีชุดขับที่มีสมรรถนะในการทำงานได้สอดคล้องกับความต้องการจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด [T]   วิธีเก็บหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์หลังเครื่องเสีย[/T] การวิเคราะห์เครื่องจักรเสียเพื่อเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุรากเหง้าได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 398

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 398 เดือน พฤษภาคม 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม[STARTSEARCH][T] การทดลองกับเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกอย่างง่าย[/T] พื้นฐานการทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกอย่างง่าย โดยเริ่มต้นจากการออกแบบ การเลือกวัสดุทำสแต็ก การเลือกชนิดของแก๊ส และการเลือกขนาดความยาวของหลอดรีโซแนนซ์เพื่อให้ทำงานร่วมกับสแต็กได้อย่างเหมาะสม [T]   การสตาร์ตมอเตอร์กระแสสลับและชุดขับกระแสตรง[/T] มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับต้องมีการสตาร์ตเพื่อเริ่มทำงานอย่างเหมาะสม และมอเตอร์กระแสตรงต้องมีชุดขับที่มีสมรรถนะในการทำงานได้สอดคล้องกับความต้องการจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด [T]   วิธีเก็บหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์หลังเครื่องเสีย[/T] การวิเคราะห์เครื่องจักรเสียเพื่อเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุรากเหง้าได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ […]

 • Sample Technic Magazine
  วารสารเทคนิค ฉบับ 339 เดือน มิ.ย. 2555
   
  technic-magazine-on-ios-android