วารสารย้อนหลัง

วารสารย้อนหลัง

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 401 เดือน สิงหาคม 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม ทำน้ำร้อนสำหรับบ้านด้วยฮีตปั๊มขับด้วยความร้อน[/T] บ้านพักอาศัยแม้จะใช้น้ำร้อนน้อย แต่จำนวนบ้านทั้งหมดใช้พลังงานไฟฟ้ารวมกันเป็นปริมาณมหาศาล หากบ้านพักอาศัยสามารถติดตั้งฮีตปั๊มขนาดเล็กในราคาที่เหมาะสมเพื่อทำน้ำร้อน ย่อมเป็นการคุ้มค่า และยังสำคัญต่อการลดการใช้พลังงานของประเทศและลดการลงทุนระบบจ่ายไฟฟ้า [T]   สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก[/T] การทดสอบหาสัมประสิทธิ์การพาความร้อน ในทางปฏิบัติจะประเมินในรูปของสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ตามระเบียบวิธีขั้นพื้นฐาน 2 วิธีที่นิยมเลือกใช้ ได้แก่ วิธีวิเคราะห์แบบ UA-LMTD […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 401

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 401 เดือน สิงหาคม 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม ทำน้ำร้อนสำหรับบ้านด้วยฮีตปั๊มขับด้วยความร้อน[/T] บ้านพักอาศัยแม้จะใช้น้ำร้อนน้อย แต่จำนวนบ้านทั้งหมดใช้พลังงานไฟฟ้ารวมกันเป็นปริมาณมหาศาล หากบ้านพักอาศัยสามารถติดตั้งฮีตปั๊มขนาดเล็กในราคาที่เหมาะสมเพื่อทำน้ำร้อน ย่อมเป็นการคุ้มค่า และยังสำคัญต่อการลดการใช้พลังงานของประเทศและลดการลงทุนระบบจ่ายไฟฟ้า [T]   สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก[/T] การทดสอบหาสัมประสิทธิ์การพาความร้อน ในทางปฏิบัติจะประเมินในรูปของสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ตามระเบียบวิธีขั้นพื้นฐาน 2 วิธีที่นิยมเลือกใช้ ได้แก่ วิธีวิเคราะห์แบบ UA-LMTD […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 400 เดือน มิถุนายน 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] ฮีตปั๊มและเครือข่ายไฟฟ้า[/T] การควบคุมความต้องการไฟฟ้าด้วยฮีตปั๊มที่มีการตื่นตัวและแพร่หลายในต่างประเทศ และความเป็นไปได้ที่จะใช้ฮีตปั๊มเพื่อช่วยการปรับปรุงเครือข่ายไฟฟ้าในประเทศไทย [T]   การออกแบบหลอดรีโซแนนซ์ที่มีหน้าตัดคงที่ และมีอากาศเป็นของไหลทำงาน[/T] การออกแบบอยู่บนพื้นฐานของการไหลแบบชั้นชิดผิวของของไหลที่ไม่มีความหนืด ใช้กับสแต็กสั้น ซึ่งความดันและความเร็วของแก๊สในสแต็กมีค่าคงที่ โดยที่สนามคลื่นเสียงไม่ถูกรบกวนขณะผ่านสแต็ก และไม่คิดการนำความร้อนผ่านตัวสแต็ก [T]   การวัดระดับของเหลว[/T] […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 400

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 400 เดือน มิถุนายน 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] ฮีตปั๊มและเครือข่ายไฟฟ้า[/T] การควบคุมความต้องการไฟฟ้าด้วยฮีตปั๊มที่มีการตื่นตัวและแพร่หลายในต่างประเทศ และความเป็นไปได้ที่จะใช้ฮีตปั๊มเพื่อช่วยการปรับปรุงเครือข่ายไฟฟ้าในประเทศไทย [T]   การออกแบบหลอดรีโซแนนซ์ที่มีหน้าตัดคงที่ และมีอากาศเป็นของไหลทำงาน[/T] การออกแบบอยู่บนพื้นฐานของการไหลแบบชั้นชิดผิวของของไหลที่ไม่มีความหนืด ใช้กับสแต็กสั้น ซึ่งความดันและความเร็วของแก๊สในสแต็กมีค่าคงที่ โดยที่สนามคลื่นเสียงไม่ถูกรบกวนขณะผ่านสแต็ก และไม่คิดการนำความร้อนผ่านตัวสแต็ก [T]   การวัดระดับของเหลว[/T] […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 399 เดือน มิถุนายน 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น[/T] ตัวอย่างการเลือกขนาดเครื่องทำน้ำเย็นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลจากการบันทึกของช่างผู้ควบคุม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดก่อนที่จะทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น ช่วยให้รู้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงภาระความร้อนของอาคารที่ทำการติดตั้ง และสะท้อนให้เห็นความสำคัญของการบันทึกข้อมูล [T]   การออกแบบหลอดรีโซแนนซ์และตัวแลกเปลี่ยนความร้อน[/T] แนวทางการเลือกหลอดรีโซแนนซ์เพื่อการออกแบบอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง ความกะทัดรัด น้ำหนักเบา มีความแข็งแรง […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 399

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 399 เดือน มิถุนายน 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น[/T] ตัวอย่างการเลือกขนาดเครื่องทำน้ำเย็นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลจากการบันทึกของช่างผู้ควบคุม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดก่อนที่จะทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น ช่วยให้รู้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงภาระความร้อนของอาคารที่ทำการติดตั้ง และสะท้อนให้เห็นความสำคัญของการบันทึกข้อมูล [T]   การออกแบบหลอดรีโซแนนซ์และตัวแลกเปลี่ยนความร้อน[/T] แนวทางการเลือกหลอดรีโซแนนซ์เพื่อการออกแบบอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง ความกะทัดรัด น้ำหนักเบา มีความแข็งแรง […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 398 เดือน พฤษภาคม 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม[STARTSEARCH][T] การทดลองกับเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกอย่างง่าย[/T] พื้นฐานการทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกอย่างง่าย โดยเริ่มต้นจากการออกแบบ การเลือกวัสดุทำสแต็ก การเลือกชนิดของแก๊ส และการเลือกขนาดความยาวของหลอดรีโซแนนซ์เพื่อให้ทำงานร่วมกับสแต็กได้อย่างเหมาะสม [T]   การสตาร์ตมอเตอร์กระแสสลับและชุดขับกระแสตรง[/T] มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับต้องมีการสตาร์ตเพื่อเริ่มทำงานอย่างเหมาะสม และมอเตอร์กระแสตรงต้องมีชุดขับที่มีสมรรถนะในการทำงานได้สอดคล้องกับความต้องการจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด [T]   วิธีเก็บหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์หลังเครื่องเสีย[/T] การวิเคราะห์เครื่องจักรเสียเพื่อเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุรากเหง้าได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 398

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 398 เดือน พฤษภาคม 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม[STARTSEARCH][T] การทดลองกับเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกอย่างง่าย[/T] พื้นฐานการทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกอย่างง่าย โดยเริ่มต้นจากการออกแบบ การเลือกวัสดุทำสแต็ก การเลือกชนิดของแก๊ส และการเลือกขนาดความยาวของหลอดรีโซแนนซ์เพื่อให้ทำงานร่วมกับสแต็กได้อย่างเหมาะสม [T]   การสตาร์ตมอเตอร์กระแสสลับและชุดขับกระแสตรง[/T] มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับต้องมีการสตาร์ตเพื่อเริ่มทำงานอย่างเหมาะสม และมอเตอร์กระแสตรงต้องมีชุดขับที่มีสมรรถนะในการทำงานได้สอดคล้องกับความต้องการจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด [T]   วิธีเก็บหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์หลังเครื่องเสีย[/T] การวิเคราะห์เครื่องจักรเสียเพื่อเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุรากเหง้าได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 397 เดือน เมษายน 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การควบคุมความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิก[/T] ระบบไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยอุณหภูมิสูงเกินปกติ จะก่อให้เกิดคราบเหนียว การสะสมของโคลนตะกอน ทำให้การทำงานของวาล์วติดขัด มอเตอร์ และปั๊มไฮดรอลิกจะส่งจ่ายน้ำมันปริมาณมากด้วยความร้อนสูง ทำให้มอเตอร์ขับปั๊มใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เป็นการสูญเสียพลังงาน [T]   การออกแบบสแต็กในเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตามหลักเทอร์มออะคูสติกเชิงเส้น[/T] […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 397

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 397 เดือน เมษายน 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การควบคุมความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิก[/T] ระบบไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยอุณหภูมิสูงเกินปกติ จะก่อให้เกิดคราบเหนียว การสะสมของโคลนตะกอน ทำให้การทำงานของวาล์วติดขัด มอเตอร์ และปั๊มไฮดรอลิกจะส่งจ่ายน้ำมันปริมาณมากด้วยความร้อนสูง ทำให้มอเตอร์ขับปั๊มใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เป็นการสูญเสียพลังงาน [T]   การออกแบบสแต็กในเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตามหลักเทอร์มออะคูสติกเชิงเส้น[/T] […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 396 เดือนมีนาคม2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การสร้างความเชื่อถือได้ของดาตาเซนเตอร์[/T] ดาตาเซนเตอร์เป็นแหล่งรวบรวมและสื่อสารข้อมูล รวมทั้งประมวลผลข้อมูลความเร็วสูงที่สำคัญในปัจจุบัน การสร้างความเชื่อถือได้ให้กับดาตาเซนเตอร์จะต้องมีการออกแบบและการเฝ้าตรวจตลอดจนมีการบำรุงรักษาที่ดี [T]   การวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องอัดอากาศชนิดปรับความเร็วรอบได้[/T] ปัจจุบันนี้เครื่องอัดอากาศได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพทางพลังงานสูงขึ้นโดยใช้เทคนิคการปรับความเร็วรอบ เพื่อให้สามารถจ่ายอากาศอัดได้สอดคล้องกับความต้องการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติก็ควรที่จะประเมินสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ และวิเคราะห์ผลประหยัดที่จะเกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด [T]   […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 396

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 396 เดือนมีนาคม2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การสร้างความเชื่อถือได้ของดาตาเซนเตอร์[/T] ดาตาเซนเตอร์เป็นแหล่งรวบรวมและสื่อสารข้อมูล รวมทั้งประมวลผลข้อมูลความเร็วสูงที่สำคัญในปัจจุบัน การสร้างความเชื่อถือได้ให้กับดาตาเซนเตอร์จะต้องมีการออกแบบและการเฝ้าตรวจตลอดจนมีการบำรุงรักษาที่ดี [T]   การวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องอัดอากาศชนิดปรับความเร็วรอบได้[/T] ปัจจุบันนี้เครื่องอัดอากาศได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพทางพลังงานสูงขึ้นโดยใช้เทคนิคการปรับความเร็วรอบ เพื่อให้สามารถจ่ายอากาศอัดได้สอดคล้องกับความต้องการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติก็ควรที่จะประเมินสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ และวิเคราะห์ผลประหยัดที่จะเกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด [T]   […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 395 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การออกแบบสแต็กในเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก [/T] ระบบทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก มีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ สแต็ก โดยใช้เป็นชิ้นส่วนสำหรับการถ่ายเทความร้อนภายในสแต็ก ดังนั้นการออกแบบสแต็กได้อย่างเหมาะสม จะสามารถทำให้เครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกสามารถทำงานได้ที่สมรรถนะสูงได้ [T]   การเลือกมอเตอร์และชุดขับอย่างเหมาะสม [/T] มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กันมากที่สุด […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 395

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 395 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การออกแบบสแต็กในเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก [/T] ระบบทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก มีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ สแต็ก โดยใช้เป็นชิ้นส่วนสำหรับการถ่ายเทความร้อนภายในสแต็ก ดังนั้นการออกแบบสแต็กได้อย่างเหมาะสม จะสามารถทำให้เครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกสามารถทำงานได้ที่สมรรถนะสูงได้ [T]   การเลือกมอเตอร์และชุดขับอย่างเหมาะสม [/T] มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กันมากที่สุด […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 394 เดือนมกราคม 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] Thermal Energy Storage สำหรับระบบปรับอากาศ และระบบน้ำร้อนกับฮีตปั๊ม [/T]การลดค่าพลังงานของระบบปรับอากาศและระบบน้ำร้อนด้วยระบบเก็บพลังงานความร้อน ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น เพื่อให้ประหยัดค่าไฟฟ้าของโรงแรมด้วยการใช้ฮีตปั๊ม [T] การทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตอนที่ 2 [/T]สแต็กเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำให้เกิดความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก เนื่องจากมีการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นภายในสแต็ก การออกแบบสแต็กจึงมีผลต่อสมรรถนะของเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกโดยตรง […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 394

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 394 เดือนมกราคม 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] Thermal Energy Storage สำหรับระบบปรับอากาศ และระบบน้ำร้อนกับฮีตปั๊ม [/T]การลดค่าพลังงานของระบบปรับอากาศและระบบน้ำร้อนด้วยระบบเก็บพลังงานความร้อน ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น เพื่อให้ประหยัดค่าไฟฟ้าของโรงแรมด้วยการใช้ฮีตปั๊ม [T] การทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตอนที่ 2 [/T]สแต็กเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำให้เกิดความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก เนื่องจากมีการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นภายในสแต็ก การออกแบบสแต็กจึงมีผลต่อสมรรถนะของเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกโดยตรง […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 393 เดือนธันวาคม 2559 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตอนที่ 1 [/T]ระบบการแปลงรูปพลังงานอย่างหนึ่ง ซึ่งทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนใดเคลื่อนไหว และใช้แก๊สเฉื่อยหรืออากาศเป็นของไหลทำงานที่ไม่ก่อมลภาวะ การทำความเย็นจะอาศัยกำลังจากคลื่นเสียงที่อาศัยแก๊สหรืออากาศ[T] การคำนวณการก่อกำเนิดรอยร้าว (e-N) และพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในภาวะสลับ [/T]การวิเคราะห์ความล้าในช่วงก่อกำเนิดรอยร้าวมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น อันเนื่องมาจากพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในภาวะสลับ และโครงสร้างอนุภาคของโลหะที่ได้รับผลกระทบ จนทำให้วัสดุมีการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร [T] […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 393

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 393 เดือนธันวาคม 2559 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตอนที่ 1 [/T]ระบบการแปลงรูปพลังงานอย่างหนึ่ง ซึ่งทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนใดเคลื่อนไหว และใช้แก๊สเฉื่อยหรืออากาศเป็นของไหลทำงานที่ไม่ก่อมลภาวะ การทำความเย็นจะอาศัยกำลังจากคลื่นเสียงที่อาศัยแก๊สหรืออากาศ[T] การคำนวณการก่อกำเนิดรอยร้าว (e-N) และพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในภาวะสลับ [/T]การวิเคราะห์ความล้าในช่วงก่อกำเนิดรอยร้าวมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น อันเนื่องมาจากพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในภาวะสลับ และโครงสร้างอนุภาคของโลหะที่ได้รับผลกระทบ จนทำให้วัสดุมีการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร [T] […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 392 เดือนพฤศจิกายน 2559 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การคำนวณขนาดคูลลิ่งทาวเวอร์แบบดราฟลมดูดไหลสวนทาง ภาคอุตสาหกรรม [/T] การออกแบบเพื่อทำให้อุณหภูมิน้ำเย็นที่ได้เข้าใกล้อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศทางเข้าได้มากที่สุด และผลต่างระหว่าง HWT และ CWT มีค่ามากนั้น ควรเลือกค่าของภาระอากาศไหลผ่านไม่เกินกว่าค่าจำกัด และภาระหมุนเวียนน้ำควรมีค่าน้อยๆ [T] การคำนวณการก่อกำเนิดรอยร้าว (e-N) [/T] […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 392

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 392 เดือนพฤศจิกายน 2559 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การคำนวณขนาดคูลลิ่งทาวเวอร์แบบดราฟลมดูดไหลสวนทาง ภาคอุตสาหกรรม [/T] การออกแบบเพื่อทำให้อุณหภูมิน้ำเย็นที่ได้เข้าใกล้อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศทางเข้าได้มากที่สุด และผลต่างระหว่าง HWT และ CWT มีค่ามากนั้น ควรเลือกค่าของภาระอากาศไหลผ่านไม่เกินกว่าค่าจำกัด และภาระหมุนเวียนน้ำควรมีค่าน้อยๆ [T] การคำนวณการก่อกำเนิดรอยร้าว (e-N) [/T] […]

  Continue Reading...