การจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาสมัยใหม่

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การจัดการงานซ่อมบำารุงรักษาสมัยใหม่
วัถตุประสงค์ :
    เอ็มแอนด์อี ขอเสนอหลักสูตรการจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาด้วยวิธีสมัยใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกระบบการซ่อมบำรุง อีกทั้งสามารถนำมาซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสมกับการผลิต การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและใช้งานอย่างคุ้มค่าหรือแบบทีทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับองค์กร
หลักและเหตุผล :
    ปัจจัยที่สำคัญที่ควบคู่กับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารสมัยใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ คือการมีระบบบริหารการซ่อมบำรุงรักษาที่ดีซึ่งทำให้เครื่องจักราทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดการเสียหายและลดการขัดข้องโดยสนองความต้องการสอดคล้องกับแผนการผลิต มีผลต่อต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงวัสดุอะไหล่และการสำรองวัสดุคงคลังลดลง รวมถึงวิธีการประกันคุณภาพงานซ่อมบำรุงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นถึงการบริหารเชิงประสบการณ์ในงานจริงที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกินผลในโรงงานหรือกิจการของตนได้ และปรับแนวคิดใหม่ที่ถื่อว่าการซ่อมบำรุงรักษาเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างกำไรให้กับองค์กร
เหมาะสำหรับ :
1. ผู้จัดการโรงงาน และผู้บริหาร
2. ผู้จัดการ การผลิต/ซ่อมบำรุง
3. วิศวกร /  หัวหน้า และช่างเทคนิค
4. ผู้เกี่ยวข้องในการซ่อมบำรุงรักษา
5. ผู้สนใจทั่วไป
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1. การพัฒนาระบบการซ่อมบำรุงสมัยใหม่
2. ขั้นตอนวิธีการจัดทำระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและระบบพยากรณ์
3. ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานซ่อมบำรุง
4. การประกันคุณภาพงานซ่อมบำรุง
5. การวัดประเมินผลความสำเร็จ ระบบซ่อมบำรุง
วิทยากร :
คุณวินัย เวชวิทยาขลัง
กำหนดการสัมมนา :
วันที่ 19 กรกฎษคม 2560
1. ความสำคัญของงานซ่อมบำรุงรักษาและภารกิจหลักฝ่ายซ่อมบำรุง
2. ระบบบำรุงรักษา
– Proactive Maintenance
– Preventive Maintenance
– Breakdown Maintenance
– Predictive Maintenance
3. วิธีเลือกระบบซ่อมบำรุง
4. จากขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance เป็นขั้นตอนการ Predictive Maintenance
– แบบฟอร์ม บันทึกผล การวัด-วิเคราะห์สภาพเครื่องผิดปกติ
5. วิธีการกำหนดทะเบียนเครื่องจักร
6. เกณฑ์การเลือกเครื่องจักรเข้าระบบ PM และ PdM
– เกณฑ์การจัดระดับความสำคัญเครื่องจักร
7. การจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษา (WI = Work Instruction)
8. จาก PM และ PdM เป็น TPM  (Total Productive Maintenance = การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม)
9. การประกันคุณภาพงานซ่อมบำรุง
10. การวางแผนอบรมพัฒนาช่างซ่อมบำรุง
11. การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงาน งานซ่อมบำรุง
– การจัดใบรายงานมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร ตัวอย่างในงานซ่อมบำรุงแบบต่างๆ
– การวัด – ประเมินผลระบบซ่อมบำรุง
12. ถาม-ตอบปัญหา
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันพุธที่ 19 กรกฎษคม 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง:การต่อลงดินเชิงปฏิบัติ สำหรับงานอาคารและอุตสาหกรรม
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 5 ก.ค. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 5 ก.ค. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author