การต่อลงดินเชิงปฏิบัติ สำหรับงานอาคารและอุตสาหกรรม

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การต่อลงดินเชิงปฏิบัติ สำหรับงานอาคารและอุตสาหกรรม
วัถตุประสงค์ :
    เอ็มแอนด์อี ขอเสนอหลักสูตร การต่อลงดินสำหรับงานอาคารและอุตสาหกรรมที่ช่วยให้วิศวกรและช่างไฟฟ้าสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม เป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและลดความเสียหายจากการเกิดเพลิงไหม้
หลักและเหตุผล :
    การต่อลงดินเป็นการป้้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เพิ่มคุณภาพการจ่ายไฟ และลดความเสียหายจากการเกิดเพลิงไหม ้ ดังนั้นจึงเปน็ สิ่งจำาเปน็ ที่ผูรั้บผิดชอบในโรงงานและอาคารต้องให้ความสนใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง การต่อลงดินทำได้หลายวิธีตามความเหมาะสม ผู้ที่เลือกใช้งานจะต้องมีความรู้ที่จะเลือกใช้งานอย่างถูกต้อง และสามารถบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม
เหมาะสำหรับ :
1. วิศวกรและช่างไฟฟ้าที่รับผิดชอบด้านการติดตั้ง การตรวจสอบ และการบำรุงรักษา
2.ผู้สนใจที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า ตลอดจนผู้ออกแบบและผู้ตรวจสอบอาคาร 3.ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในโครงการ
ประโยชน์ที่ได้รับ :
     ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านระบบสายดิน การเลือกใช้งาน การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบสายดิน สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบสายดิน ได้ด้วยหลักวิชาการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง อีกทั้งทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้งานและอุปกรณ์
วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำเริง ฮินท่าไม้
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต
กำหนดการสัมมนา :
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
1. จุดประสงค์ของการต่อลงดิน
2. อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน
3. การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า
4. การต่อประสานและการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า
5. ระบบการต่อลงดิน
– วิธีการต่อลงดินของนิวทรัล
– การออกแบบระบบต่อลงดินของภาคอุตสาหกรรม
– การป้องกันบุคคลและอุปกรณ์
6. การต่อลงดินของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
– การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
– การต่อลงดินเบื้องต้น
– การต่อลงดินแบบแยก
– การต่อลงดินที่ความถี่สูง
– การต่อลงดินของอุปกรณ์สื่อสารและไอซีที
7. การออกแบบระบบต่อลงดินและแท่งหลักดิน
– ความต้านทานดินและแท่งหลักดิน
– หลักการและวิธีการวัดความต้านทานดิน
– การออกแบบระบบแท่งหลักดิน
8. การต่อลงดินของระบบป้องกันฟ้าผ่าอาคาร
– ระบบป้องกันฟ้าผ่าเบื้องต้น
– องค์ประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่า
– การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า
9. การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสายดิน
10. ถาม-ตอบปัญหา
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง:การต่อลงดินเชิงปฏิบัติ สำหรับงานอาคารและอุตสาหกรรม
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 4 ก.ค. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 4 ก.ค. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author