การควบคุมการคายประจุของไฟฟ้าสถิตในโรงงานและพื้นที่ควบคุม

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การควบคุมการคายประจุของไฟฟ้าสถิตในโรงงานและพื้นที่ควบคุม
วัถตุประสงค์ :
    ไฟฟ้าสถิตเกิดจากกระบวนการต่างๆ และสภาพอากาศซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่อระบบและอุปกรณ์รวมทั้งเกิดความไม่ปลอดภัยจากการคายประจุของไฟฟ้าสถิตได้ เอ็มแอนด์อี จึงเสนอหลักสูตรวิธีการควบคุมการคายประจุของไฟฟ้าสถิตภายในโรงงานและพื้นที่ควบคุม ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปใช้ออกแบบ ควบคุม และป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ทำงานได้อย่างสมบูรณ์และเป็นการลดต้นทุนการผลิตจากความเสียหายของชิ้นงาน อีกทั้งเกิดความปลอดภัยอีกด้วย
ประโยชน์ที่ได้รับ :
    ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต สาเหตุที่ทำให้เกิดการคายประจุของไฟฟ้าสถิต อันตรายที่เกิดจากการคายประจุของไฟฟ้าสถิตเครื่องมือวัด วิเคราะห์ และแนวทางสำหรับการจัดทำระบบควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิต เพื่อให้กระบวนการและระบบต่างๆ มีประสิทธิภาพและมีความเที่ยงตรง รวมทั้งไม่เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานและเกิดความปลอดภัย
เหมาะสำหรับ :
1. วิศวกรที่ปรึกษางานวิศวกรรมระบบ
2. วิศวกรและช่างเทคนิคที่ดูแลงานระบบของอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
3. วิศวกรผู้ออกแบบและติดตั้งงานวิศวกรรมระบบ
4. ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรมระบบ
5. วิศวกรและช่างเทคนิคทั่วไป
6. ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการควบคุมการคายประจุของไฟฟ้าสถิต
เนื้อหาสาระ :
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคายประจุของไฟฟ้าสถิต
2. การควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตในงานอุตสาหกรรมและงานต่างๆ
3. เครื่องมือสำหรับวัด วิเคราะห์ประจุของไฟฟ้าสถิต
4. การป้องกันการคายประจุของไฟฟ้าสถิต
วิทยากร :
คุณพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ
กำหนดการสัมมนา :
วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคายประจุของไฟฟ้าสถิต
2. กลไกความผิดพลาดที่เกิดจากการคายประจุของไฟฟ้าสถิต
3. ลักษณะความเสียหายที่เกิดจากการคายประจุของไฟฟ้าสถิต
4. แบบจำลองการคายประจุของไฟฟ้าสถิต
5. มาตรฐานการวัด วิเคราะห์ด้านไฟฟ้าสถิต
6. การออกแบบและหลักการโดยทั่วไปสำหรับระบบควบคุมและป้องกันการคายประจุของไฟฟ้าสถิต
7. เครื่องมือสำหรับวัด วิเคราะห์และป้องกันการคายประจุของไฟฟ้าสถิต
8. สรุปและตอบคำถาม
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง:การควบคุมการคายประจุของไฟฟ้าสถิตในโรงงานและพื้นที่ควบคุม
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน  7 มิ.ย. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 7 มิ.ย. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author