การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
วัถตุประสงค์ :
เอ็มแอนด์อี ขอเสนอหลักสูตร การตรวจสอบและการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะ ช่วยให้การบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าทําได้อย่างเป็นระบบ มีระบบการจัดการเก็บข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ได้ใน อนาคต อีกทั้งทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น
ระบบไฟฟ้าที่ดีจะต้องมีการตรวจสอบเป็นประจํา เพื่อเป็นการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน โดยเฉพาะในงาน ที่ต้องการทํางานเป็นไปอย่างต่อเนื่องให้มากที่สุด การตรวจสอบระบบไฟฟ้าจะต้องกระทําเป็นช่วงเวลาไป เรื่อยๆ จนกว่าจะเลิกใช้งาน
ประโยชน์ที่ได้รับ :
    ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบและบํารุง รักษาระบบไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ระบบจัดเก็บข้อมูล การนําข้อมูลมาใช้ การ วิเคราะห์ผลที่ได้จากการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ตลอดจนการจัดทํา เป็นตารางการตรวจสอบ ที่จะช่วยให้การตรวจสอบทําได้อย่างเป็นระบบ จนสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปจัดระบบการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าที่มี ประสิทธิภาพได้ ซึ่งจะทําให้ระบบไฟฟ้ามีความม่ันคง และเป็นการยืดอายุ การใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกด้วย
เหมาะสำหรับ :
1. ผู้จัดการ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
2. วิศวกร /  หัวหน้า และช่างเทคนิค
3. ผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
4. ผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า
เนื้อหาสาระ :
1. ความรู้ทั่วไปในการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. การจัดระบบการบำรุงรักษาไฟฟ้า
3. วิธีการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
4. การจัดทําตารางการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์
5. ความปลอดภัยในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
วิทยากร :
ผศ.ดร.สําเริง ฮินท่าไม้
กำหนดการสัมมนา :
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
1. ความรู้พื้นฐานการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า
2. ประเภทของการทดสอบ
3. การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. การทดสอบฉนวนนํ้ามัน ฉนวนเหลวและก๊าซ
5. การทดสอบและบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
6. การทดสอบและบํารุงรักษาสายเคเบิลและอุปกรณ์ประกอบ
7. การทดสอบและบํารุงรักษาสวิตซ์เกียร์และเซอร์กิตเบรกเกอร์
8. การทดสอบและบํารุงรักษามอเตอร์และเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
9. การทดสอบและบํารุงรักษากับดักฟ้าผ่า
10. ระบบการต้อลงดินและการวัดความต้านทานดิน
11. ถาม-ตอบปัญหา
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง:การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 7 ก.พ. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 7 ก.พ. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author