เคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
เคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
วัถตุประสงค์ :
    เอ็มแอนด์อี ขอเสนอหลักสูตรสมบูรณ์แบบในการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และลดค่าไฟฟ้าจากระบบใช้พลังงานต่างๆ ในโรงงานและอาคาร ด้วยการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิผล ทำให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
หลักและเหตุผล :
 1. การคำนวณทางไฟฟ้ากำลังและการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท
2. การลดค่าไฟฟ้าจากการบริหารค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดและการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง
3. การประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ มอเตอร์ และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน
4. การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยวิธีทางสถิติ
เหมาะสำหรับ :
1. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
2. วิศวกรไฟฟ้ากำลัง และช่างไฟฟ้ากำลังประจำโรงงานและอาคาร
3. วิศวกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางด้านพลังงานของโรงงานและอาคาร
4. ผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มความรู้และทักษะในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าเพื่อนการลดค่าไฟฟ้า
ประโยชน์ที่ได้รับ :
- ทราบวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบค่าไฟฟ้าและดัชนีต้นทุนค่าไฟฟ้า เพื่อใช้หาแนวทางลดค่าไฟฟ้า
– ทราบหลักการ แนวทางและวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบใช้พลังงานต่างๆ
– ทราบหลักการ และวิธีการวิเคราะห์ผลลัพธ์การลดค่าไฟฟ้าจากระบบและอุปกรณ์ต่างๆ
– ทราบวิธีการลดค่าไฟฟ้าจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
วิทยากร :
รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต
-ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในโครงการอนุรักษ์พลังงาน
กำหนดการสัมมนา :
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560

 1. การคำนวณทางไฟฟ้ากำลังและการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท
 • การคำนวณทางไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสามเฟส
 • กำลังงานไฟฟ้า และตัวประกอบกำลัง
 • ค่าไฟฟ้าแต่ละประเภท
 • องค์ประกอบของค่าไฟฟ้า และการคำนวณค่าไฟฟ้า
 1. การลดค่าไฟฟ้าจากการบริหารค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Demand) และการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor)
 • การวัดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด
 • การวิเคราะห์ตัวประกอบภาระไฟฟ้า (Load Factor)
 • แนวทางการลดค่าไฟฟ้าจากการบริหารค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด
 • การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง
 1. การประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ มอเตอร์ และ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน
 • การประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้ากำลัง
 • การประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 • การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ
 • การประหยัดพลังงานในมอเตอร์ และการใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ (Variable Speed Drฅการวิเคราะห์การลงทุนและมูลค่าตลอดอายุของโครงการ (Life Cycle Cost)
 1. การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยวิธีทางสถิติ
 • เครื่องมือและวิธี ในการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
 • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยวิธีทางสถิติ
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง:เคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 30 ส.ค. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 30 ส.ค. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author