การป้องกันลัดวงจร แรงดันตก และการโคออดิเนชั่นระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การป้องกันลัดวงจร แรงดันตก และการโคออดิเนชั่นระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
วัถตุประสงค์ :
ระบบไฟฟ้าจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง ต้องมีการป้องกันลัดวงจร แรงดันตกและการโคออดิเนชั่นระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม เอ็มแอนด์อีขอเสนอหลักสูตรที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การติดตั้ง การใช้งาน และการดูแลระบบไฟฟ้า สามารถจัดทำระบบให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างสมบรูณ์อีกทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ :
         ปัญหาแรงดันตกเป็นปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา ซึ่งบางครั้งค่าใช้จ่ายในการแก้ไขกลับมากกว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกเสียอีก การเรียนรู้หลักการแลพปัญหาแรงดันตกจะทำให้สามารถประยุกต์และใช้งานระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพการเกิดลัดวงจรในระบบไฟฟ้าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอละมีผลต่อความปลอดภัยและการเสื่อมสภาพหรือความเสียหายต่อระบบ อีกทั้งหากมีการจัดระบบไม่ดีจะทำให้อุปกรณ์ป้องกันต้นทางเหนืออุปกรณ์ป้องกันใกล้จุดลัดวงจรปลอวงจรด้วย (อุปกรณ์ป้องกันปลดวงจรมากกว่า 1 ตัว) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบกันอยู่บ่อยๆ การแก้ปัญหานี้สามารถทำได้โดยการจัดโคออดิเนชันให้ถูกต้อง ซึ่งทำให้ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการระบบได้ดีขึ้น และลดปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้งานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลัดวงจร
เหมาะสำหรับ :
 1. วิศวกรที่ปรึกษาระบบไฟฟ้า
 2. วิศวกรไฟฟ้า และช่างไฟฟ้าทั่วไป
 3. วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
 4. วิศวกรไฟฟ้า และช่างไฟฟ้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าของอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
 5. ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
 6. ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและระบบไฟฟ้า
วิทยากร :
ผศ. ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร
กำหนดการสัมมนา :
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

 1. ปัญหาแรงดันตก สาเหตุและวิธีแก้ไข
 2. การคำนวณแรงดันตกตามมาตรฐานสำหรับประเทศไทย
 3. กระแสลัดวงจรในระบบไฟฟ้า
 4. การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า
 5. การจัดโคออดิเนชันสำหรับอุปกรณ์ป้องกัน
 6. ตัวอย่างการเลือกใช้งาน
 7. สรุปและตอบคำถาม
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง: การป้องกันลัดวงจร แรงดันตก และการโคออดิเนชั่นระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 12 ก.ย. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 12 ก.ย. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author