การใช้และตรวจวิเคราะห์มอเตอร์เพื่อยืดอายุและประหยัดพลังงาน

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การใช้และตรวจวิเคราะห์มอเตอร์เหนี่ยวนำเพื่อยืดอายุและประหยัดพลังงาน
วัถตุประสงค์ :
มอเตอร์เหนี่ยวนำเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานมากที่สุด ซึ่งหากมีการใช้งานและดูแลมอเตอร์อย่างถูกต้องและครบถ้วน ย่อมทำให้ประสิทธิภาพสูง และอายุยาวนานขึ้นรวมทั้งประหยัดพลังงาน
เอ็มแอนด์อีจึงขอเสนอหลักสูตรสมบูรณ์แบบในการเลือกและใช้งานมอเตอร์เหนี่ยวนำ การจรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานในมอเตอร์เหนี่ยวนำ รวมทั้งการตรวจสอบและการบำรุงรักษามอเตอร์เหนี่ยวนำ ที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานจริงอย่างได้ผล
เนื้อหาสาระ :
    
1. พื้นฐานการคำนวณทางไฟฟ้ากำลังและวิเคราะห์การทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำ
2. การเลือกขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสมและการป้องกันมอเตอร์
3. การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานในมอเตอร์
4. การตรวจสอบและการบำรุงรักษามอเตอร์
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1. ทราบวิธีการเลือกขนาดและใช้งานมอเตอร์เหนี่ยวนำอย่างเหมาะสม
2. ทราบหลักการ แนวทางและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานมอเตอร์ในระบบต่างๆ
3. ทราบหลักการ และวิธีการตรวจวิเคราะห์และบำรุงรักษามอเตอร์เหนี่ยวนำเพื่อยืดอายุใช้งาน
เหมาะสำหรับ :
    
1. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และ ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
2. วิศวกรไฟฟ้ากำลัง และช่างไฟฟ้ากำลังประจำโรงงานและอาคาร
3. วิศวกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางด้านพลังงานและบำรุงรักษาของโรงงานและอาคาร
4. ผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและบำรุงรักษามอเตอร์
วิทยากร :
รศ.ดร. กีรติ ชยะกุลคีรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม /td>
กำหนดการสัมมนา :
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560
1. พื้นฐานการคำนวณทางไฟฟ้ากำลังและการวิเคราะห์การทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำ
− พื้นฐานการคำนวณทางไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ตัวประกอบกำลัง
− โครงสร้างและหลักการทำงายนของมอเตอร์เหนี่ยวนำ
− วงจรสมมูลของมอเตอร์เหนี่ยวนำ ความเร็วรอบของมอเตอร์และค่าสลิปความสูญเสียที่เกิดขึ้นในมอเตอร์
2. การเลือกขนาดมอเตอร์ให้เหาะสมและการป้องกันมอเตอร์
− การเลือกขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสมกบการทำงาน
− ระดับการป้องกันและระดับฉนวนของมอเตอร์เหนี่ยวนำ
− ระบบไฟฟ้าและการป้องกันมอเตอร์เหนี่ยวนำ
− การเริ่มต้นเดินเครื่องและควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ
3. การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานในมอเตอร์
− การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในมอเตอร์เหนี่ยวนำ
− การตรวจวัดประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำที่หน้างาน
− การลดความสูญเสียและการใช้งานมอเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
− การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบในมอเตอร์
4. การตรวจสอบและการบำรุงรักษามอเตอร์
− การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ
− การตรวจสอบความผิดปกติของมอเตอร์เหนี่ยวนำและการแก้ไข
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง:การใช้และตรวจวิเคราะห์มอเตอร์เหนี่ยวนำเพื่อยืดอายุและประหยัดพลังงาน
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 5 ต.ค. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 5 ต.ค. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author