เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ
วัถตุประสงค์ :
    ระบบอัดอากาศมีในโรงงานเกือบทุกแห่ง และมีโอกาสปรับปรุงให้ประหยัดได้ดีขึ้น เอ็มแอนด์อี จึงขอเสนอหลักสูตรวิธีการปรับปรุงและประยุกต์ระบบอัดอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน รวมทั้งการบำรุงรักษาระบบอัดอากาศที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จรองโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยากและสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
หลักและเหตุผล :
     ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นภาคธุรกิจที่มีการใช้พลังงานสูงที่สุดใกล้เคียงกับภาคขนส่ง ทั้งนี้เนืองจากประเทศไทยที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การใช้พลังงานทั้งในภาคอุตสากรรม และภาคขนส่งสูง ขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีความตระหนักหรือให้ความสำคัญถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากนัก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (small and Medium Enterprises , SME)ดังนี้ เอ็มแอนด์อี จึงนำเสนอหลักสูตรพิเศษ เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ รวมถึงวิธีการตรวจวัด เก็บข้อมูล บันทึก การปรับปรุงระบบการประยุกต์การใช้งานระบบอัดอากาศและข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบอัดอากาศ ที่สามารถนำไปปฏิบัติตามได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและวิชาการเชิงวิศวกรรมมากนัก
เหมาะสำหรับ :
1. ผู้ประกอบกิจการ เจ้าของโรงงาน
2. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
3. วิศวกร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านพลังงาน ทั้งสามัญ และอาวุโส
4. ผู้สนใจในการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1. ทราบถึงขั้นตอนการวางแผนอนุรักษ์พลังงาน
2. ทราบความรู้พื้นฐานและองค์ประกอบของระบบอัดอากาศ
3. ทราบประเภทเครื่องอัดอากาศและค่าพลังงานำเพาะ
4. ทราบตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบอัดอากาศและค่าเกณฑ์มาตรฐาน
5. ทราบแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศรวมถึงการวิเคราะห์พลังงานในระบบอัดอากาศรวมถึงการวิเคราะห์ตามมาตรการ
6. สามารถนำกลเม็ดเคล็ดไม่ลับ (Tips & Techniques) ไปใช้และถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์
7. สามารถนำวิธีการบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศไปตรวจสอบปฏิบัติให้เกิดผล
วิทยากร :
คุณ ปรเมธ ประเสริฐยิ่ง
กำหนดการสัมมนา :
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
1. ขั้นตอนการวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน
2. องค์ประกอบของระบบอัดอากาศ
3. ประเภทเครื่องอัดอากาศ
4. ตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบอัดอากาศและค่าเกณฑ์มาตรฐาน
5. เทคนิคการเก็บและบันทึกข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบอัดอากาศ
6. แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ ซึ่งมากกว่า 10 มาตรการ
7. การใช้เครื่องอัดอากาศอย่างไรให้เหมาะสม
8. การบำรุงรักษาเครืองอัดอากาศ
9. กลเม็ดเคล็ดไม่ลับ (Tips & Techniques) ไปใช้และถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์
10. ถาม-ตอบ ปัญหา
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง:เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 26 ก.ย. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 26 ก.ย. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author