ฮีตปั้ม (Heat Pump) เทคนิคใหม่เพื่อลดค่าพลังงาน

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
ฮีตปั้ม (Heat Pump) เทคนิคใหม่เพื่อลดค่าพลังงาน
วัถตุประสงค์ :
     ฮีตปั๊มเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถนำความร้อนจากสภาพแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ได้ ความร้อนจากฮีตปั้มจึงเป็นพลังงานทางเลือก แม้จะใช้ไฟฟ้าแต่ก็เป็นอุปกรณ์อย่างเดียวที่ให้ความร้อนมากกว่าพลังงานไฟฟ้าที่นำมาใช้ การใช้ฮีตปั้มจึงช่วยลดค่าพลังงานในกระบวนการผลิตและลดการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงธรรมชาติ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาก๊าซเรือนกระจก
หลักและเหตุผล :
การสัมมนาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
1. อธิบายถึงหลักการทำงาน ประโยชน์ของการใช้ฮีตปั้ม
2. แนวทางการใช้งานและการคำนวณความเป็นไปได้โครงการ การประเมินความคุ้มทุน
3. ตัวอย่างการใช้งานที่ผ่านมา
เหมาะสำหรับ :
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม วิศวกรพลังงาน วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรอุตสาหการ คณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน ช่างบำรุงรักษา ผู้รับเหมางานระบบเครื่องกล และระบบ ทั่วไป ผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญพลังงาน และผู้ที่สนใจ ในงานฮีตปั๊ม
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1. เข้าใจหลักการทำงานของฮีตปั๊ม ประโยชน์และขีดจำกัด
2. เข้าใจวิธีการเลือกประเภทสำหรับการใช้งาน
3. เข้าใจวิธีการคำนวณประเมินการใช้งาน
4. ได้ทราบถึงประเภทการใช้ฮีตปั๊มที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว
วิทยากร :
คุณปรเมธ ประเสริฐยิ่ง เป็นวุฒิวิศวกรเครื่องกล (วก.485)
เป็นผู้ชำนานในการออกแบบและพัฒนาการใช้ฮีตปั๊มในงานหลากหลายประเภท
กำหนดการสัมมนา :
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
1. หลักการทำงานของฮีตปั๊ม (Heat Pump)
2. ประโยชน์ของฮีตปั๊มในด้านพลังงาน
3. ประโยชน์ของฮีตปั๊มต่อสภาพแวดล้อม
4. ประเภทของฮีตปั๊ม
5. วิธีการใช้งาน
6. หลักการคำนวณ
7. การใช้ฮีตปั๊มทำน้ำร้อนและอากาศเย็น
8. การใช้ฮีตปั๊มทำน้ำร้อนและน้ำเย็น
9. การใช้ฮีตปั๊มทำน้ำร้อนร่วมกับแผงน้ำร้อน แสงอาทิตย์
10. การใช้ฮีตปั๊มร่วมกับหม้อน้ำร้อน
11 การใช้ฮีตปั๊มควบคุมความชื้น
12. การใช้ฮีตปั๊มสำหรับการอบแห้ง
13. ตัวอย่างการใช้ฮีตปั๊มในงานประเภทต่างๆ
14. คำถาม-คำตอบ
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
*ค่าสัมมนาสามารถลงรายจ่ายได้ 200%
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง: เทคนิคใหม่เพื่อลดค่าพลังงานฮีตปั้ม (Heat Pump)
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 2 พ.ค. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 2 พ.ค. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author