สัมมนา-อบรม วิธีกำจัดไนโตรเจนในนำ้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
 วิธีกำจัดไนโตรเจนในนำ้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
วัถตุประสงค์ :
น้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม และ อาคารหลายแห่งมีไนโตรเจนอยู่มาก หากหลงเหลือในน้ำทิ้งจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่น เอ็มแอนด์อีจึงเสนอหลักสูตรการกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ทางเทคนิคการออกแบบและเดินระบบเพื่อให้สามารถกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสีย จะได้ทราบถึงวิธีการกำจัดไนโตรเจรที่มีมากกว่าปกติในน้ำเสียทั่วไป โดยมีการแสดงวิธีกำจัดไนโตรเจนในน้ำ เสียทั้งวิธีชีวภาพและวิธีกายภาพเคมีในการอบรมครั้งนี้
หลักและเหตุผล :
           เนื่องจากในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารหลายแห่งมีน้ำเสียที่มีไนโตรเจนอยู่มาก ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารไม่สามารถกำจัดไนโตรเจนออกจากน้ำเสียได้มาก ทำให้ยังคงมีไนโตรเจนเหลือในน้ำทิ้งอยู่มาก ได้สร้างปัญหาหลายอย่างได้แก่ น้ำทิ้งออกมีกลิ่นเหม็นแอมโมเนียรบกวนชุมชนรอบบริเวณอย่างมาก ทำให้แหล่งรองรับน้ำทิ้ง แม่น้ำ ลำคลองมีปัญหาเกิดสาหร่ายขึ้นมากจนเกิดปัญหาสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำตาย ก่อให้เกิดปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสีย            บุคลากรในด้านนี้ยังต้องการความรู้ด้านนี้อีกมาก แม้ว่าในปัจจุบันได้มีตำราที่เกี่ยวกับการกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียอยู่บ้าง แต่ต้องอาศัยประสบการณ์ค่อนข้างมาก ไม่สามารถอ่านเพียงตำราเท่านั้น ดังนั้นจึงได้จัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางเทคนิคในการเตรียมการออกแบบการควบคุมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้สามารถกำจัดไนโตรเจนที่มีมากให้ออกจากน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะได้แนะนำเทคนิคการเลือกวิธีบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมหรือถูกต้องสำหรับการกำจัดไนโตรเจนออกจากน้ำเสีย            ในการอบรมครั้งนี้ วิทยากรจะนำกรณีศึกษามาอธิบายเพื่อสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิทยากรจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามเกี่ยวกับปัญหาบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานได้อย่างเต็มที่
เหมาะสำหรับ :
  1. ผู้จัดการโรงงานและหรืออาคาร
  2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และที่ปรึกษา
  3. วิศวกรและช่างเทคนิค
  4. ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย
วิทยากร :
ผศ.ดร. สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญระบบบำบัดน้ำเสียและสภาพแวดล้อม
กำหนดการสัมมนา :
วันที่ 11 ตุลาคม 2560

  1. แหล่งกำเนิดและลักษณะของเสียที่มีไนโตรเจนมาก
  2. พื้นฐานการบำบัดน้ำเสียที่มีไนโตรเจนมาก
  3. เทคนิคการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเดิมให้เป็นระบบใหม่ที่สามารถกำจัดไนโตรเจนได้
  4. เทคนิคการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่กำจัดไนโตรเจนได้มาก
  5. เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีไนโตรเจนมากในน้ำเสีย
  6. ถาม-ตอบ ปัญหาการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของผู้เข้าอบรม
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันที่ 11 ตุลาคม 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง: วิธีกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 27 ก.ย. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 27 ก.ย. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author