การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
วัถตุประสงค์ :
เอ็มแอนด์อีขอนำเสนอหลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและติดตั้งรวมทั้งดัดแปลงระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ฉบับล่าสุด) พร้อมสายไฟฟ้าใหม่ อันจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและควบคุมการติดตั้งตลอดจนผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเกิดความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง
หลักและเหตุผล :
- ท่านจะได้ทราบถึงรายละเอียดของแนวทางในการออกแบบและติดตั้ง รวมทั้งดัดแปลงระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานใหม่ (ฉบับล่าสุด) อย่างถูกต้อง
– ทราบถึงการคำนวณที่สำคัญต่างๆ ในระบบไฟฟ้า เช่น วงจรย่อย วงจรย่อยมอเตอร์ สายป้อน สายประธาน การคำนวณกระแสลัดวงจร ฯลฯ
– ทราบถึงวิธีการจัดทำตารางช่วยในการคำนวณ
เหมาะสำหรับ :
1. วิศวกรที่ปรึกษา / ผู้ทำงานด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
2. ผู้ควบคุมงานของบริษัทผู้รับเหมาที่ดูแลด้านงานติดตั้ง ระบบไฟฟ้า / ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า
3. อาจารย์และนักศึกษา
4. ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฯ
5. วิศวกรฝ่ายขายของบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
6. ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ประโยชน์ที่ได้รับ :
     ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคารเป็นระบบที่มีความใกล้ชิดกับผู้ใช้อาคารมากที่สุด เนื่องจากทุกอาคารจะต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานนั้นจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย และเกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบเมื่อต้องการการซ่อมบำรุง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยเป็นมาตรฐานที่กำลังได้รับการส่งเสริมให้ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าได้นำไปใช้งาน แต่เนื่องจากในมาตรฐานได้ให้แต่เพียงหลักการและข้อกำหนดต่างๆ สำหรับการคำนวณเท่านั้น แต่ยังไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในการออกแบบจริงๆ ไว้ผู้ที่จะนำมาตรฐาน นี้ไปใช้จึงควรที่จะทำความเข้าใจในรายละเอียดที่สำคัญ ต่างๆ ก่อน รวมไปถึงจะต้องทราบถึงการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน ต่อผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบอาคารทั้งฝ่ายผู้รับเหมา ผู้ออกแบบและควบคุมการติดตั้ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฯ เองด้วย การสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคำนวณต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบตั้งแต่ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินพิกัด รวมทั้งข้อควรระวังและวิธีการการตรวจสอบในการติดตั้งระบบไฟฟ้า
วิทยากร :
ผศ.ดร. ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีมโปรเฟสชั่นแนล จำกัด
กำหนดการสัมมนา :
วันที่ 23-24 มีนาคม 2560
1. มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยกับมาตรฐานอื่น
2. ที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงาน
3. ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าและข้อกำหนดการเดินสาย (พร้อมสายไฟฟ้าใหม่)
4. การคำนวณค่าแรงดันตกและการป้องกัน Induction Heating
5. การหาขนาดท่อสาย, WireWay และ Cable Ladder
6. การป้องกันกระแสเกินพิกัด
7. การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับโหลดทั่วไป
– วงจรย่อย – สายป้อน – สายประธาน
8. การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า
9. การคำนวณโหลด
10. การต่อลงดิน
11. เครื่องตัดไฟรั่ว
12. การคำนวณกระแสลัดวงจร
13. ถาม-ตอบปัญหา
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชัน 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันที่ 23 มีนาคม 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00หัวข้อสัมมนาวันที่ 24 มีนาคม 2560
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง: การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 9 มี.ค. 2560
สมาชิก
5,400
378
5,778
บุคคลทั่วไป
5,700
399
6,099
ชำระเงินหลัง 9 มี.ค. 2560
สมาชิก
5,700
399
6,099
บุคคลทั่วไป
6,000
420
6,420

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author