การออกแบบและบำรุงรักษาระบบน้ำเสีย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การออกแบบและบำรุงรักษาระบบน้ำเสีย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
หลักและเหตุผล :
     เนื่องจากในปัจจุบัน วิทยากรได้เล็งเห็นว่าระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้กัน ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารมีการใช้ระบบบำบัดที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ การบำบัดน้ำเสียไม่ได้ผลเท่าที่ควร วิทยากรได้เข้าไปแก้ไขปรับปรุงให้หลายแห่ง พบว่าบุคลากรในวิชาชีพนี้ในประเทศไทยยังขาดแคลนอีกมาก แม้ว่าในปัจจุบันได้มีตำราที่เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในประเทศไทยบ้าง แต่ในการบำบัดน้ำเสียเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยประสบการณ์ค่อนข้างมาก ไม่สามารถ อ่านเพียงตำราเท่านั้น ดังนั้นเพื่อประโยชน์ต่อสังคมจึงได้จัดอบรมสัมมนา เพื่อให้ความรู้ทางเทคนิคในการเตรียมการออกแบบ ในระหว่างการออกแบบ การควบคุมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ อาคารหลายแห่งจะมีแหล่งกำเนิดน้ำเสียหลายจุด เมื่อนำน้ำเสียจากแต่ละ จุดมารวมกัน จึงเกิดปัญหาต่างๆ มากมายทำให้การบำบัดน้ำเสียยากขึ้น อาจไม่สามารถบำบัดน้ำเสียจนได้คุณภาพน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานการอบรมครั้งนี้ จะได้แนะนำวิธีจัดแบ่งประเภทน้ำเสียและเทคนิคการเลือกวิธีบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมหรือถูกต้อง
เหมาะสำหรับ :
1. ผู้จัดการโรงงานและหรืออาคาร
2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและที่ปรึกษา
3. วิศวกรและช่างเทคนิค
4. ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย
ประโยชน์ที่ได้รับ :
ในการอบรมครั้งนี้ วิทยากรจะนำกรณีศึกษามาเล่าหรืออธิบายให้เห็น เพื่อสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ วิทยากรจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามเกี่ยวกับปัญหาบำบัดน้ำเสีย หของหน่วยงานของท่านอย่างเต็มที่
วิทยากร :
ผศ.ดร. สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กำหนดการสัมมนา :
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1. คุณลักษณะของน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย
2. เทคนิคการจัดการน้ำเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
3. ประโยชน์ของการจัดแบ่งน้ำเสียออกเป็นแต่ละประเภท เพื่อแยกบำบัด ส่งผลให้ประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสียสูงขึ้นและช่วยประหยัดพลังงาน
4. เทคนิคการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
5. การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและการแก้ไขปัญหา
6. ถาม-ตอบ ปัญหาการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของผู้เข้าอบรม
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง:การออกแบบและบำรุงรักษาระบบน้ำเสีย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 30 พ.ค. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 30 พ.ค. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author