การออกแบบและบำรุงรักษาระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การออกแบบและบำรุงรักษาระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม
วัถตุประสงค์ :
เอ็มแอนด์อีขอเสนอหลักสูตรวิธีการออกแบบและประยุกต์ใช้งานรวมถึงการบำรุงรักษาระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถ นำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งวิธีการที่จะอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็น เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานให้มากที่สุดในยุควิกฤตพลังงาน
หลักและเหตุผล :
    ระบบทำความเย็นนับเป็นหัวใจหลักของกระบวนการผลิตในหลายอุตสาหกรรมซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิธีการทำความเย็นและการออกแบบระบบทำความเย็น รวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบทำความเย็นอย่างถูกต้องและครบถ้วนจึงจะส่งผลให้กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในภาวะที่เกิดวิกฤติทางด้านพลังงาน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นการปรับปรุงระบบทำความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้
การสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ในระบบทำความเย็นตั้งแต่พื้นฐาน และลงลึกถึงการประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นจริง ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่องานมากที่สุด
เหมาะสำหรับ :
1. ที่ให้คำปรึกษาด้านระบบทำความเย็น
2. วิศวกรและช่างที่รับผิดชอบงานทางด้านการบำรุงรักษาในโรงงานที่มีระบบทำความเย็น
3. วิศวกรและช่างออกแบบระบบทำความเย็น
4. วิศวกรและช่างทั่วไป รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1. ทราบพื้นฐานที่แท้จริงของระบบทำความเย็น
2. ทราบหลักการออกแบบระบบทำความเย็นที่ถูกต้องและทันสมัย
3. ทราบถึงวิธีการอนุรักษ์พลังงาน โดยการออกแบบและบำรุงรักษาระบบทำความเย็น
4. สามารถคำนวณขนาดทำความเย็นของห้องเย็นได้
วิทยากร :
รศ. ฤชากร จิรกาลวสาน
กำหนดการสัมมนา :
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
1. พื้นฐานของวัฏจักรทำความเย็น ความเข้าใจความดันด้านสูงและความดันด้านต่ำที่ใช้ในทางปฏิบัติ
2. หลักการคำนวณสัมประสิทธ์สมรรถนะ (ประสิทธิภาพ ซี โอ พี) ของเครื่องทำความเย็น เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการใช้สารทำความเย็นหรือวิธีการออกแบบอุณหภูมิหรือความดันต่างๆ โดยเน้นทางปฏิบัติ
3. พื้นฐานระบบทำความเย็นแบบ 2 สเต็จและคาสเคด
4. เครื่องทำความเย็นแบบต่างๆ ในทางปฏิบัติ
5. การบำรุงรักษาระบบทำความเย็น
6. หลักการคำนวณขนาดทำความเย็นของห้องเย็น มีโปรแกรมคำนวณสำเร็จรูปแตก
7. ถาม-ตอบปัญหา
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง:การออกแบบและบำรุงรักษาระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 8 ก.พ. 2560
สมาชิก
3,200
224
3,424
บุคคลทั่วไป
3,500
245
3,745
ชำระเงินหลัง 8 ก.พ. 2560
สมาชิก
3,500
245
3,745
บุคคลทั่วไป
3,800
266
4,066

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author