การออกแบบและดูแลระบบท่อภายในอาคาร

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การออกแบบและดูแลระบบท่อภายในอาคาร
วัถตุประสงค์ :
เอ็มแอนด์อีขอเสนอหลักสูตรการออกแบบและดูแลระบบท่อภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทางเทคนิคการออกแบและดูแลระบบท่อภายในอาคารและโรงงาน รวมทั้งเทคนิคการเลือกวิธีบำบัดน้ำเสียที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนได้ทราบวิธีการคำนวณออกแบบขนาดท่อและเครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสม
เนื้อหาสาระ :
          เนื่องจากปัจจุบัน อาคารและโรงงานหลายแห่งจะมีปัญหาน้ำประปาไหลไม่แรงมีแรงดันในท่อประปาต่ำเกินไป ท่อน้ำร้อนมีแรงดันต่ำเกินไป เครื่องสูบน้ำมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้กันในอาคารไม่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ ส่งกลิ่นเหม็นมารบกวรผู้อยู่อาศัยหรือทำงานภายในอาคารน้ำทิ้งออกจากอาคารไม่ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง ทำให้เกิดปัญหาถึงต้องปิดกิจการเพื่อให้มีการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธภาพหลายอาคารท่อน้ำเสียและท่อส้วมมีการออกแบบระบบท่ออากาศไม่ถูกต้อง มีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำเสียไม่ได้มีประสิทธิภาพ เกิดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนผู้ใช้อาศัยอาคารอย่างมาก การแกแบบระบบน้ำร้อนสำหรับอาคารในสัมมนานี้เพื่อให้ทราบถึงวิธีการคำนวณออกแบบและดูแลทั้งท่อน้ำร้อน และถังเก็บน้ำร้อน การออกแบบระบบน้ำดับเพลิงได้อธิบายถึงการวางแนวท่อน้ำดับเพลิงและการเลือกขนาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงได้ อธิบายถึงการวางแนวท่อน้ำดับเพลิงและการเลือกขนาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงได้ถูกต้องนอกจากนี้บุคลากรในด้านนี้ยังต้องการความรู้ด้านนี้อีกมาก แม้ว่าในปัจจุบันได้มีตำราที่เกี่ยวกับกาออกแบบระบบท่ออยู่บ้าง แต่ต้องอาศัยประสบการณ์ค่อนข้างมาก ไม่สามารถอ่านเพียงตำราเท่านั้น ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะทำให้ได้ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติได้อย่างแท้จริงในการอบรมครั้งนี้ วิทนากรจะนำกรณีศึกษามาอธิบายเพื่อสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสทธิภาพ นอกจากนี้วิทยากรจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบท่อรวมไปถึงระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานได้อย่างเต็มที่
เหมาะสำหรับ :
 1. ผู้จัดการอาคารและโรงงาน
 2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร และที่ปรึกษา
 3. วิศวกร
 4. ช่างเทคนิค
 5. ผู้สนใจเกี่ยวกับระบบท่อภายในอาคาร และ ระบบบำบัดน้ำเสีย
วิทยากร :
คุณขนิษฐา ส่งสกุลชัย
กำหนดการสัมมนา :
วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 1. แนะนำระบบท่อภายในอาคาร
 2. พื้นฐานการคำนวณออกแบบขนาดท่อต่างๆ
 3. การออกแบบและดูแลระบบท่อประปาภายในอาคาร
 4. การออกแบบและดูแลระบบท่อน้ำร้อนภายในอาคาร
 5. การออกแบบและดูแลระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร
 6. การออกแบบและดูแลระบบท่อน้ำเสียและท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร
 7. การออกแบบและดูแลระบบท่อน้ำฝนภายในอาคาร
 8. การออกแบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร
 9. การออกแบบและดูแลระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยสำหรับอาคาร
 10. ถาม – ตอบ ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของผู้เข้าอบรม
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง: การออกแบบและดูแลระบบท่อภายในอาคารและโรงงาน
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 19 ก.ค. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 19 ก.ค. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author