เทคนิคในการเลือกและใช้งานด้านท่อ วาล์ว ปั๊ม

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
เทคนิคในการเลือกและใช้งานด้านท่อ วาล์ว ปั๊ม
วัถตุประสงค์ :
เอ็มแอนด์อีขอเสนอหลักสูตรวิธีการในการเลือกและการใช้งานของ ท่อ วาล์ว ปั๊ม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด พลังงาน รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยไม่ยุ่งยากและสอดคล้องกับ ความต้องการใช้งาน
หลักและเหตุผล :
งานวิศวกรรมระบบของไหลโดยทั่วไปจะประกอบด้วย ท่อ วาล์ว และปั๊ม ซึ่งเป็นอุปกรณพื้นฐานที่จะประกอบกันเข้าเป็น ระบบที่ใช้ในการส่งถ่ายของไหลไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการ ดังนั้น ความเข้าใจในเรื่องท่อ วาล์ว ปั๊ม จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยให้ วิศวกรสามารถที่จะสร้างระบบส่งถ่ายของไหลที่ สามารถทำงานและดูแลรักษาได้ นอกเหนือไปจากการออกแบบ ระบบส่งถ่ายของไหลที่ถูกต้อง รวมทั้งการที่วิศวกรสามารถเลือกวัสดุที่ใช้ทำท่อ วาล์ว และปั๊มที่ถูกต้องเหมาะสมกับของไหลชนิดนั้นๆ รวมถึงการกัดกร่อนของสารเคมีที่อาจจะมี ก็จะทำให้ระบบ ส่งถ่ายของไหลนั้นมีอายุการใช้งานยาวนานอย่างที่ควรจะเป็น การสัมมนาในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรก จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่อต่างๆ ที่ใช้งานในวิศวกรรมระบบของไหล ส่วนที่สองจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวาล์วชนิดต่างๆ และส่วนสุดท้าย จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปั๊ม ซึ่งจะทำให้ได้รับความรู้ในระบบท่อ วาล์ว ปั๊ม ที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง
เหมาะสำหรับ :
- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม วิศวกร
– ช่างบำรุงรักษา ผู้รับเหมา งานระบบทั่วไปและระบบทางกล
– ผู้จัดการโครงการ วิศวกร ฝ่ายขาย
– ผู้ที่สนใจงานระบบท่อ วาล์ว และปั๊ม
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1. ทราบชนิดต่างๆ ของท่อ วาล์ว ปั๊ม
2. เข้าใจและสามารถเลือกใช้ชนิดของ ท่อ วาล์ว ปั๊มที่เหมาะสมกับงาน
3. เข้าใจและสามารถใช้กราฟแสดงสมรรถนะ ของปั๊มได้อย่างเหมาะสม
4. เข้าใจการทำงานของระบบที่ประกอบขึ้นจากท่อ วาล์ว และปั๊ม
วิทยากร :
ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำหนดการสัมมนา :
วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
1. ชนิดต่างๆ ของท่อ ขนาดและการใช้งาน
2. การเชื่อมต่อท่อ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่อที่ใช้งานในวิศวกรรมระบบของไหล
3. ประเภทและชนิดของวาล์ว
4. การเลือกใช้วาล์วตามลักษณะงาน การยึดต่อวาล์ว
5. การเลือกวัสดุทำวาล์วที่เหมาะสมกับของของไหลต่างๆ
6. ความหมายและสัญลักษณ์บนตัววาล์ว ตัวเลื่อนก้านวาล์ว
7. ประเภทและชนิดต่างๆ ของปั๊ม เทอมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั๊ม
8. คาวิเตชั่น NPSH ความเร็วจำเพาะ
9. คุณลักษณะของปั๊มหอยโข่งและประสิทธิภาพ กฎของปั๊ม
10. คุณลักษณะของระบบ กราฟของระบบ
11. การทำงานของระบบและการควบคุม
12. การต่อปั๊มแบบขนานและอนุกรม
13. การประเมินระบบทั้งหมด
14. ถาม-ตอบปัญหา
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง: เทคนิคในการเลือกและใช้งานด้านท่อ วาล์ว ปั๊ม
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน  8 มี.ค. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 8 มี.ค. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author