การเลือกใช้ การปรับปรุงประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศสำหรับอาคารควบคุม

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การเลือกใช้ การปรับปรุงประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศสำหรับอาคารควบคุม
วัถตุประสงค์ :
การทำความเย็นและการปรับอากาศเป็นส่วนสำคัญในกระบวนต่างๆ แต่ค่าใช้จ่ายในการทำความเย็นและปรับอากาศอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะหากมีการใช้งานระบบและบำรุงรักษาไม่เหมาะสม
เอ็มแอนด์อี ขอเสนอหลักสูตรการเลือกใช้ การปรับปรุงประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศสำหรับอาคารควบคุม ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือปฏิบัติงานได้จริงอย่างเหมาะสมและไม่ยุ่งยาก สอดคล้องกับความต้องการใช้งานและสภาพพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หลักและเหตุผล :
    การทำความเย็นและการปรับอากาศถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เครื่องปรับอากาศจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่พบเห็นได้ทั่วไปตั้งแต่ภายในบ้านพักอาศัย ไปจนถึงที่ทำงาน อาคารสำนักงาน โรงเรียน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านอื่นของอาคาร การใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมจึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมได้
ปัจจุบันเทคโนโลยีสำหรับระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศมีการพัฒนาไปมากส่งผลให้เกิดระบบที่มีความหลากหลายให้เลือกใช้งานมากขึ้น การปรับปรุงระบบปรับอากาศที่มีอยู่เดิม เช่น การควบคุมภาวะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ การติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางชิ้น อย่างถูกต้องและเหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบได้ ดังนั้นผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้จึงจำเป็นต้องก้าวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบปรับอากาศในอาคาร ที่จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ที่เลือกใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ระบบทำงานสอดคล้องกับความต้องการและคุ้มค่า อีกทั่งต้องดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ของระบบปรับอากาศให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน
เหมาะสำหรับ :
1.ผู้จัดการ/ ผู้รับผิดชอบอาคาร
2.วิศวกรและช่างที่รับผอดชอบงานด้านการบำรุงรักษาของอาคาร
3.วิศวกรที่ให้คำปรึกษาด้านระบบทำความเย็น
4.ผู้ออกแบบหรือผู้ติดตั้งระบบปรับอากาศ
5.ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปรับอากาศ
6.อาจารย์ นักศึกษา หรือ ผู้สนใจทั่วไป
วิทยากร :
ผศ.ดร. อาจรี ศุภสุธีกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ รองผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ
กำหนดการสัมมนา :
วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560
1. หลักการทำงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารทำความเย็นที่ใช้ในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
2. เทคนิคการใช้งานเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมเพื่อการประหยัดพลังงาน
3. เทคนิคการเลือกใช้ระบบปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ และสอดคล้องกันตามความต้องการ
4. เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
5. การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศทั้งแบบรวมศูนย์และแบบแยกส่วน
6. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศสำหรับอาคารควบคุม
7. ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งานระบบปรับอากาศและแนวทางแก้ไข
8. ถาม ตอบ ปัญหา
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง:การต่อลงดินเชิงปฏิบัติ สำหรับงานอาคารและอุตสาหกรรม
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 9 พ.ค. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 9 พ.ค. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author