การเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์และการกรองกระแสฮาร์มอนิกอย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์และการกรองกระแสฮาร์มอนิกอย่างมีประสิทธิผล
วัถตุประสงค์ :
เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สร้างกระแสฮาร์มอนิกเพิ่มขึ้นจากผลของการพัฒนาทางด้านไฟฟ้ากำลัง ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อระบบไฟฟ้ากำลัง เช่น อายุการใช้งานสั้นลง และไม่ประหยัดพลังงาน เอ็มแอนด์อี จึงขอเสนอหลักสูตรการอบรมที่สมบูรณ์แบบในการเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์และการกรองกระแสฮาร์มอนิก ทำให้สามารถใช้งานไฟฟ้ากำลังได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาสาระ :
ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโน้มในการประยุกต์ใช้งานโหลดที่สร้างกระแสฮาร์มอนิกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อโหลดเหล่านี้มีขนาดรวมกันมากกว่า 15 – 20% ของขนาดหม้อแปลง ก็จะเริ่มเกิดปัญหาจากกระแสฮาร์มอนิก เช่น แรงดันไฟฟ้ามีรูปคลื่นผิดเพี้ยนมากขึ้น เกิดการขยายกระแสฮาร์มอนิกทำให้ชุดตัวเก็บประจุเสียหายใช้งานไม่ได้ ทำให้เพาเวอร์แฟกเตอร์มีค่าต่ำต้องเสียค่าปรับ เกิดความร้อนในขดลวดของหม้อแปลงและสายไฟฟ้าสูงกว่าปกติทำให้ใช้งานเต็มพิกัดไม่ได้ ฯลฯหลักสูตรอบรมนี้ นำเสนอเทคนิคในการเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์และการกรองกระแสฮาร์มอนิกอย่างมีประสิทธิผล ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
เหมาะสำหรับ :
  1. วิศวกรไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำโรงงานและอาคาร
  2. วิศวกรและผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ผชร. และ ผอส.) ประจำโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม
  3. ผู้ที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์และการกรองกระแสฮาร์มอนิกอย่างมีประสิทธิผลในระบบไฟฟ้ากำลังที่มีโหลดที่สร้างกระแสฮาร์มอนิก เช่น Power Inverter, Power Rectifier and Converter, etc.
วิทยากร :
 รศ. ไชยะ แช่มช้อย
กำหนดการสัมมนา :
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

  1. การวิเคราะห์โหลด เพื่อเลือกใช้ชุดตัวเก็บประจุไฟฟ้าธรรมดา (Normal capacitor bank) หรือ ชุดตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดดีจูน (Detuned capacitor bank) เพื่อเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์
  2. การวิเคราะห์หาขนาดที่เหมาะสมของชุดตัวเก็บประจุไฟฟ้าธรรมดา (Normal capacitor bank) หรือ ชุดตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดดีจูน (Detuned capacitor bank)
  3. การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการประยุกต์ใช้งานชุดตัวเก็บประจุไฟฟ้าธรรมดา (Normal capacitor bank) หรือ ชุดตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดดีจูน (Detuned capacitor bank)
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณกระแสฮาร์มอนิก เพื่อเลือกใช้ ชุดตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดดีจูน (Detuned capacitor bank) หรือ ตัวกรองกระแสฮาร์มอนิก (Passive harmonic filters) เพื่อป้องกันตัวเก็บประจุเสียหาย และใช้กรองกระแสฮาร์มอนิกจากระบบไฟฟ้ากำลัง
  5. การวิเคราะห์หาขนาดที่เหมาะสมของชุดตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดดีจูน (Detuned capacitor bank) หรือ ตัวกรองกระแสฮาร์มอนิก (Passive harmonic filters)
  6. กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์ต่าง ๆ
  7. ถาม – ตอบปัญหาต่างๆ
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง: การเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์และการกรองกระแสฮาร์มอนิกอย่างมีประสิทธิผล
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 26 ต.ค. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 26 ต.ค. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author