เทคนิคการออกแบบ ใช้งานและปรับปรุง ระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
เทคนิคการออกแบบ ใช้งานและปรับปรุง ระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
วัถตุประสงค์ :
    เอ็มแอนด์อีขอนำเสนอหลักสูตรเทคนิคการออกแบบ ใช้งานและวิธีการปรับปรุงระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานหรือประยุกต์ใช้งานที่ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ และประหยัดพลังงานทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และการพาณิชย์
หลักและเหตุผล :
  ในปัจจุบัน การปรับอากาศได้กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการประกอบกิจการทุกประเภท ทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจ และการพาณิชย์ เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เหมาะสมจะช่วยลดความสูญเสีย เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างของพื้นที่ภายในโรงงานหรืออาคารธุรกิจที่จำเป็นต้องมีการปรับอากาศที่ดี มีดังนี้
• ห้องคอมพิวเตอร์และห้องเซิร์ฟเวอร์
• โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานผลิตยา
• โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
• สถานศึกษา ห้องเรียน ห้องประชุม
• โรงแรม ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง
• ศูนย์การค้า สนามกีฬาในร่ม โรงภาพยนตร์
• โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ห้องผ่าตัด ห้องปลอดเชื้อ ห้องพักผู้ป่วย
• ฯลฯ
เหมาะสำหรับ :
1. ผู้จัดการโรงงาน
2. ผู้จัดการอาคาร
3. วิศวกรและช่างเทคนิคด้านระบบปรับอากาศ
4. ผู้ออกแบบและผู้ติดตั้งระบบปรับอากาศ
5. ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปรับอากาศ
6. อาจารย์และนักศึกษา
7. ผู้สนใจทั่วไป
ประโยชน์ที่ได้รับ :
     เทคโนโลยีการปรับอากาศในระยะหลังนี้ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกระแสด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยส่งผลให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ทั้งในด้านวิธีการคำนวณและการวางระบบปรับอากาศ และในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบปรับอากาศ ดังนั้นผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านนี้ จึงจำเป็นต้องก้าวตามเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาและเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา สำหรับวิศวกรออกแบบ จะต้องออกแบบระบบปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการไหลเวียนของอากาศได้ดี และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ยอมรับได้สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ จะต้องมองเห็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคตสำหรับผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบ จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ที่เลือกใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ระบบทำงานสอดคล้องกับความต้องการและคุ้มค่า อีกทั้งยังต้องดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบปรับอากาศ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน
วิทยากร :
ผศ.ดร. อาจรี ศุภสุธีกุล
กำหนดการสัมมนา :
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
1. พื้นฐานระบบปรับอากาศ
2. มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
3. การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
4. การออกแบบระบบจ่ายลมอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การจ่ายนํ้าเย็นสำหรับโครงการขนาดใหญ่
6. เทคนิคในการควบคุมความชื้น
7. ถามตอบปัญหา
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง:เทคนิคการออกแบบ ใช้งานและปรับปรุง ระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 28 ก.ย. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 28 ก.ย. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author