การใช้งานและการบำรุงรักษาชุดมอเตอร์เหนี่ยวนำที่ใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การใช้งานและการบำรุงรักษาชุดมอเตอร์เหนี่ยวนำที่ใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์
วัถตุประสงค์ :
มอเตอร์เหนี่ยวนำเป็นแหล่งขับเคลื่อนต้นกำลังในงานทุกประเภท เป็นตัวต้นกำลังในการขับเคลื่อน ปั๊ม พัดลม โบลว์เออร์ เครื่องอัดอากาศ เครื่องทำความเย็น ฯลฯ ซึ่งมีประสิทธิภาพพลังงานตํ่า จึงมีการนำอิน เวอร์เตอร์มาปรับเปลี่ยนความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้มอเตอร์ทำให้ได้ความเร็วรอบสัมพันธ์กับโหลดตลอดเวลา
การที่ระบบจะมีประสิทธิภาพพลังงานสูง มีความเชื่อถือได้สูง มีต้นทุนตํ่า ผู้ออกแบบระบบหรือปรับดัดแปลงระบบ ต้องทราบถึงพฤติกรรมการทำงานของทั้งระบบเดิมและระบบใหม่ เพื่อให้ได้ระบบตามจุดประสงค์ที่ต้องการ
หลักและเหตุผล :
มอเตอร์เหนี่ยวนำถือว่าเป็นแหล่งขับเคลื่อนต้นกำลังในงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารขนาดใหญ่ จนถึงบ้านอยู่อาศัยทุกประเภท เป็นตัวต้นกำลังในการขับเคลื่อน ปั๊ม พัดลม โบลว์เออร์ เครื่องอัดอากาศ เครื่องทำความเย็น ฯลฯ ซึ่งปกติจะทำงานที่ความเร็วคงที่ ทำให้การทำงานทั้งระบบมีประสิทธิภาพพลังงานตํ่าเนื่องจากการทำงานไม่สัมพันธ์กับโหลดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของทั้งระบบทำได้โดยการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์เพื่อให้การทำงานสัมพันธ์กับโหลดตลอดเวลา ซึ่งทำได้ด้วยการใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อปรับเปลี่ยนความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้กับมอเตอร์อย่างไรก็ตามหากต้องการระบบที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง มีความเชื่อถือได้สูง มีต้นทุนตํ่า ผู้ออกแบบระบบ หรือปรับดัดแปลงระบบ จำเป็นต้องทราบพฤติกรรมการทำงานของทั้งระบบเดิม และระบบใหม่ เพื่อให้ได้ระบบตามจุดประสงค์ที่ต้องการ
เหมาะสำหรับ :
- วิศวกรไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำโรงงานและอาคาร
– วิศวกรและผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ผชร. และ ผอส.) ประจำโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม
– ผู้ที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ด้านระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ที่ปรับความเร็วรอบได้ (Variable Speed Drive Systems)
ประโยชน์ที่ได้รับ :
- ทราบถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของระบบที่ขับเคลื่ อนด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนำ เช่น Variable torque, Constant torque, etc.
– ทราบถึงแนวทาง วิธีการประยุกต์ใช้งานระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ที่ปรับความเร็วรอบได้
– ทราบถึงแนวทาง วิธีการวิเคราะห์ความเหมาะสม หรือความคุ้มทุนในการประยุกต์ใช้งานอินเวอร์เตอร์
– ทราบถึงข้อจำกัด และข้อควรระวังต่าง ๆ ในการประยุกต์ใช้งานอินเวอร์เตอร์ร่วมกับ มอเตอร์เหนี่ยวนำ
– ทราบถึงแนวทาง และวิธีการบำรุงรักษาชุดมอเตอร์เหนี่ยวนำ ที่ใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์
วิทยากร :
รองศาสตราจารย์ไชยะ แช่มช้อย
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำหนดการสัมมนา :
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
1. พฤติกรรมต่าง ๆ ของระบบที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนำที่มีผลต่อค่าประสิทธิภาพพลังงาน
– Variable torque, constant torque and constant power systems2. การประยุกต์ใช้งานระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ที่ปรับความเร็วรอบได้ในระบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

3. การวิเคราะห์ความเหมาะสม หรือความคุ้มทุนในการประยุกต์ใช้งานอินเวอร์เตอร์
– ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ และกระบวนการวิเคราะห์

4. ข้อจำกัด และข้อควรระวังต่างๆ ในการประยุกต์ใช้งานอินเวอร์เตอร์ร่วมกับมอเตอร์เหนี่ยวนำ
– การใช้งานที่ไม่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
– กระแสฮาร์มอนิก และแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
– การป้องกันฉนวนของขดลวดมอเตอร์เสื่อมจากการใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์

5. การบำรุงรักษาชุดมอเตอร์เหนี่ยวนำที่ใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์

สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชัน 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง: การใช้งานและการบำรุงรักษาชุดมอเตอร์เหนี่ยวนำที่ใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน  31 พ.ค. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 31 พ.ค. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author