การเลือกและใช้งาน รวมทั้งบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลมให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การเลือกและใช้งาน รวมทั้งบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลมให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
วัถตุประสงค์ :
ระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลม ถูกนำมาใช้ในงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก แต่การเลือกและใช้งานรวมทั้งบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลมจำนวนมากเช่นกัน ที่ยังไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม  เอ็มแอนด์อีจึงเสนอหลักสูตรที่ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งประหยัดพลังงานให้มากที่สุดและเกิดความปลอดภัยอีกด้วย
หลักและเหตุผล :
   ระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลม นับเป็นส่วนสำคัญทั้งส่วนการผลิตและส่วนสนับสนุนของกระบวนการผลิตในหลายอุตสาหกรรมซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลม เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง รวมถึงการบำรุงรักษาที่ดี เพื่อระบบเครื่องสูบน้ำหรือระบบพัดลม เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง รวมถึงการบำรุงรักษาที่ดี เพื่อระบบเครื่องไม่เกิดขัดข้องจนหยุดทำงานกะทันหัน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิตได้ และมีผลดีให้กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย    นอกจากนี้ในภาวะที่เกิดวิกฤติทางด้านพลังงาน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น  ความรู้ที่ได้รับนี้สามารถนำการปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดพลังงานได้อย่างแท้จริง

การสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ในระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลมตั้งแต่พื้นฐาน และลงลึกถึงการประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นจริง ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่องานมากที่สุด

ประโยชน์ที่ได้รับ  :
 1. ทราบพื้นฐานที่แท้จริงของระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลม
 2. ทราบหลักการทำงานของระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลมที่ถูกต้องและทันสมัย
 3. ทราบถึงวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลม
 4. ทราบถึงการบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลม
เหมาะสำหรับ :
 1. วิศวกรที่ปรึกษาด้านระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลม
 2. วิศวกรและช่างที่รับผิดชอบงานทางด้านการบำรุงรักษาในโรงงานและอาคาร
 3. วิศวกรและช่างควบคุมกระบวนการผลิตที่ใช้ระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลม
 4. วิศวกรและช่างทั่วไป
 5. ผู้ออกแบบและควบคุมงานด้านวิศวกรรม
 6. วิศวกรและช่างฝ่ายขายของบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์
 7. ผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลม
วิทยากร :
คุณประสาน รัตนสาลี
วุฒิวิศวกรเครื่องกล และเป็นผู้ชำนาญการพลังงานของบริษัทชั้นนำจำนวนมาก
กำหนดการสัมมนา :
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560
1. ระบบเครื่องสูบน้ำ (PUMP)
– ความรู้เบื้องต้นเครื่องสูบน้ำ
– หลักการทำงานเครื่องสูบน้ำ
– ทฤษฎีเครื่องสูบน้ำ
– การสร้าง และ การเลือกเครื่องสูบน้ำ
– การสูบน้ำ
– การทดสอบเครื่องสูบน้ำองค์ประกอบระบบปั้มสูบน้ำ
– ต้นกำลังเครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ เครื่องยนต์ ลม น้ำ อื่นๆ)
– ระบบควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำ
– การติดตั้งเครื่อง
– การใช้งานเครื่องสูบน้ำ
– การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ
2.ระบบพัดลม (FAN, BLOWER)
– ความรู้เบื้องต้นพัดลม
– หลักการทำงานพัดลม
– ทฤษฎีพัดลม
– การสร้าง และ การเลือกพัดลม
– องค์ประกอบระบบพัดลม
– ต้นกำลังพัดลม
– ระบบควบคุมการทำงานพัดลม
– การติดตั้งพัดลม
– การทดสอบพัดลม
– การใช้งานพัดลม
– การบำรุงรักษาพัดลม
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง:การเลือกและใช้งานรวมทั้งบำรุงรักษา ระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลม ให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน  11 พ.ค. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 11 พ.ค. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author